Ochrana osobních údajů

1. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jiří Hazuka, IČ:03120457 se sídlem Šumberova 358/42, Praha 6 (dále jen: „správce“).

2. Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

3. Účel zpracování osobních údaje

Správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy nebo plnění právních povinností, zejména pak osobních údajů získaných při vyplnění kontaktního a konfiguračního formuláře. Správce dále zpracovávána soubory cookie, soubory protokolu (IP adresu, příp. jiné online identifikátory) a to za účelem měření a vyhodnocování způsobu užívání webových stránek.

4. Délka uchovávání osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění bezpečnosti služby a pro plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů. Popřípadě po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

5. Nakládání s osobními daty

S osobními údaji ani s daty uživatelů webové stránky www.webvyhodne.cz nejsou prováděni žádné operace, krom jejich uložení na server wedos.cz. Do získaných dat není žádným způsobem zasahováno, ani nejsou poskytovány třetím osobám, krom zpřístupnění státním orgánům v souladu se zákonem.

6. Vaše práva

Správce za podmínek stanovených v GDPR poskytuje právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Také správce dává právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

7. Zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce také přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Závěrečná ustanovení

Odesláním konfiguračního nebe kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 11.11.2020